Hình ảnh

Thư viện hình ảnh này chứa các bức ảnh để sử dụng miễn phí cho các ấn phẩm báo chí của bạn. Nếu bạn là đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà xuất bản có nhu cầu sử dụng hình ảnh cho các mục đích khác ngoài các ấn phẩm báo chí, vui lòng yêu cầu sự chấp thuận trước bằng cách liên hệ với đội ngũ Marketing của Công ty Cổ Phần Thăng Long Logistics.

Bạn không được phép thực hiện bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào lên hình ảnh. Ảnh chỉ có thể được sử dụng trong ngữ cảnh của tiêu đề ảnh đã được liệt kê và không được sử dụng trong một ngữ cảnh không liên quan (tức là nơi Thăng Long Logistics không được đề cập).