Thông tin TLL

21/03/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 20/03/2024, tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, số 33C Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình như sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023. 4. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 5. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2023 - 2028. 8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên cũ đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long. Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023-2028) với kết quả như sau: - Ban kiểm soát : STT Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ 1 Ông Huỳnh Văn Toàn 21.793.656 100% Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
Xem chi tiết