Thông tin chuyên ngành Năm: 2018

13/10/2018
Việt Nam Logistics: Tín hiệu tích cực từ Logistics Việt Nam
Theo như chỉ số hoạt động Logistics LPI được công bố ngày 24/07/2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 các nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc. Lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 3 trong các nước Asian, vượt qua Malaysia. Theo xếp hạng này, bước đầu chúng ta đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng bằng quyết định 200 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt là xếp hạng Chỉ số năng lực quốc gia về Logistics LPI trên thế giới đạt từ 50 trở lên.
Xem chi tiết